คำสั่ง - คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 27/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและผู้สอนงานให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS) รุ่นที่ 6 ฯ


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 138/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่ง ของสำนักบริหารโครงการ (จำนวน 3 ราย)

ถัดไป

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1266/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1. นายเอกรัฐ รัตนแคล้ว 2. นางสาววีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์)